techland.pl » wydawnictwo.techland.pl

Techland Sp. z o.o.
ul. Żółkiewskiego 3
63-400 Ostrów Wielkopolski
NIP: 6222468959
kamila.dudek@techland.pl

Zapytanie ofertowe

„NPC Crowd - technologia symulacji i renderingu dużej liczby modeli postaci”. Projekt jest planowany do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych”.

 • ZAMAWIAJĄCY
  Techland Sp. z o.o., ul. Żółkiewskiego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska, NIP 6222468959
 • Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wytycznymi dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych.
 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu: 2 biznesowych komputerów przenośnych, każdy o specyfikacji:
   • Procesor Intel Core i5
   • Ekran 14” w rozdzielczości 1600x900 z podświetlaniem LED
   • Pamięć RAM 4GB
   • Dysk HDD 500GB
   • Napęd DVD
   • System operacyjny Windows 7 64bit
   • waga poniżej 2kg
   • czas pracy na baterii min. 7h
   • gwarancja producenta 3 lata
 • TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  1. Oferent podaje termin realizacji:
   • Dostawa musi zostać wykonana do dnia 24 marca 2014r.
 • OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
  1. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu i uwzględniać wszystkie niezbędne do jego realizacji koszty.
  2. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia cen w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.
  3. Cenę należy podać w złotych polskich: netto oraz brutto z wyodrębnieniem podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tj. z dokładnością do 1 grosza.
 • KRYTERIUM OCENYfert będzie cena. Ocena ofert zostanie dokonana według wzoru: Wp = (Cmin / Cb) x 100, gdzie:
  1. Wp – wartość punktowa w kryterium „Cena”
  2. Cmin – najniższa cena za wykonanie całości zamówienia brutto spośród ofert nie odrzuconych
  3. Cb – cena za wykonanie całości zamówienia brutto oferty badane
  Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów.
 • SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERTY
  1. Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym załacznik nr 1 do niniejszego zapytania.
  2. Oferty należy składać emailem na adres mikolaj.kostera@techland.pl lub faxem na numer 627372749 do godz 15:00 dnia 17 marca 2014r.
  3. O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców e-mailem.
 • KLAUZULE DODATKOWE
  1. W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynie/wpłyną mniej niż 2 ważne oferty, zamawiający dokona wyboru dowolnego wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym.
  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielania zamówienia ze względu na niewystarczające środki finansowe.
UWAGA! Nasza strona korzysta z plików cookies. Potrzebne są one do celów statystycznych oraz aby dostosować stronę do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.X