techland.pl » wydawnictwo.techland.pl

Techland Warszawa Sp. z o.o.
ul. Górczewska 124
01-460 Warszawa
NIP: 525-243-49-82
warszawa.techland@techland.pl

Zapytanie ofertowe

 • ZAMAWIAJĄCY
  Techland Warszawa Sp. z o.o., Gorczewska 124, 01-460 Warszawa, Poland, NIP 525-243-49-82 6,Regon 14152084200000, KRS 0000314879
 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem zabudowy powierzchni wystawienniczej.
  2. Przedmiot zamówienia jest związany z udziałem Techland Warszawa Sp. z o.o. w targach E3 w Los Angeles w dniach 10-12.06.2014, planowanym do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
   • przygotowanie projektu zabudowy stoiska według załączonego planu (Załącznik nr 2 do niniejszego Zamówienia)
   • przygotowanie zabudowy stoiska zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem
   • transport zabudowy na miejsce targów; wykonanie montażu i demontażu zabudowy stoiska na miejscu
   • miejsce dostarczenia i montażu przedmiotu zamówienia: Los Angeles Convention Center (Permanent Meeting Room, stoisko nr 511B), 1201 South Figueroa Street, Los Angeles, CA 90015, USA
   • przeprowadzenie wszelkich wyżej wymaganych prac zgodnie z instrukcją organizatora targów dostępną pod adresem: http://marketing.ges.com/kits/22/1306/004817/
 • TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  1. Zamawiający podaje termin realizacji:
   • 01-10.06.2014 dla wykonania montażu stoiska na terenie targowym;
   • 13-16.06.2014 dla wykonania demontażu stoiska na terenie targowym.
 • MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: warszawa.techland@techland.pl, lub też dostarczona osobiście na adres: Techland Warszawa Sp. z o.o., Górczewska 124, 01-460 Warszawa, do dnia 05.05.2014.
  2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  4. Oferent składa ofertę, przesyłając wypełniony wzór formularza ofertowego (Załącznik nr 1) wraz z oferowanym projektem stoiska w minimum 4 rzutach w 3D.
 • OCENA OFERT
  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
  1. Cena 70%
  2. Doświadczenie w przygotowaniu i realizacji zabudowy na targach E3 w Los Angeles: zrealizowanie podobnego zakresu zamówienia na co najmniej 1 edycji targów E3 - 30%
 • INFORMACJE DODATKOWE
  1. W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynie/wpłyną mniej niż 3 ważne oferty, zamawiający dokona wyboru dowolnego wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym.
  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielania zamówienia ze względu na niewystarczające środki finansowe.
UWAGA! Nasza strona korzysta z plików cookies. Potrzebne są one do celów statystycznych oraz aby dostosować stronę do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.X