techland.pl » wydawnictwo.techland.pl

Techland Warszawa Sp. z o.o.
ul. Górczewska 124
01-460 Warszawa
NIP: 525-243-49-82
warszawa.techland@techland.pl

Zapytanie ofertowe

 • ZAMAWIAJĄCY
  Techland Warszawa Sp. z o.o., Gorczewska 124, 01-460 Warszawa, Poland, NIP 525-243-49-82 6,Regon 14152084200000, KRS 0000314879
 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i zakup materiałów reklamowych w postaci trailera gameplay do gry.
  2. Przedmiot zamówienia jest związany z udziałem Techland Warszawa Sp. z o.o., w targach E3 w Los Angeles w dniach 10-12.06.2014, planowanym do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
   • przygotowanie materiału reklamowego w postaci jednego, ok. 120 sekundowego trailera gameplayowego (zgranego z gry) w języku angielskim dla jednego z tytułów wyprodukowanych przez Techland i pokazywanego na targach E3. Trailer (oferta) musi zawierać:
    • koncept
    • copyrights
    • dyrektor kreatywny przypisany do projektu
    • producent przypisany do produktu
    • maksymalnie 120 sekund pełnej produkcji gameplay w full HD (modelowanie 3d, mocap, layout/animacja, FX, oświetlenie, obróbka)
    • editorial
    • 2d grafiki motion
    • wyszukanie muzyki oraz pozyskanie wszelkich koniecznych licencji
    • nagranie głosów lektorów w trailerze
    • zaprojektowanie dźwięku oraz finalne wykończenie całości trailera
    • wykończenie finalne trailera
 • TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  1. Oferent podaje termin realizacji:
   • 30.05.2014 dla dostarczenia finalnego pliku elektronicznego z przedmiotem zamówienia.
 • MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: warszawa.techland@techland.pl lub też dostarczona osobiście na adres: Techland Warszawa Sp. z o.o., ul. Gorczewska 124, 01460 Warszawa, Polska, do dnia 06.05.2014.
  2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  4. Oferent składa ofertę, przesyłając wypełniony wzór formularza ofertowego (Załącznik nr 1) wraz z konceptem trailera w formie scenariusza w formacie .doc lub PDF.
 • OCENA OFERT
  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
  1. Cena 80%
  2. Doświadczenie w przygotowaniu trailerów gameplay dla gier komputerowych AAA (zrealizowanie podobnego zakresu zamówienia dla co najmniej 2 gier komputerowych) - 20%
 • INFORMACJE DODATKOWE
  1. W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynie/wpłyną mniej niż 3 ważne oferty, zamawiający dokona wyboru dowolnego wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym.
  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielania zamówienia ze względu na niewystarczające środki finansowe.
UWAGA! Nasza strona korzysta z plików cookies. Potrzebne są one do celów statystycznych oraz aby dostosować stronę do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.X