techland.pl » wydawnictwo.techland.pl

Techland Paweł Marchewka
ul. Żółkiewskiego 3
63-400 Ostrów Wlkp., Polska
NIP: 622-000-38-83
pmarchewka.techland@techland.pl

Zapytanie ofertowe

 • ZAMAWIAJĄCY
  Techland Paweł Marchewka, Żółkiewskiego 3, 63-400 Ostrów Wlkp., Polska, NIP: 622-000-38-83, Regon 250029228.
 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem zabudowy powierzchni wystawienniczej.
  2. Przedmiot zamówienia jest związany z udziałem Techland Paweł Marchewka w targach Gamescom w Kolonii w dniach 13-15.08.2014, planowanym do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
   • przygotowanie projektu zabudowy stoiska według załączonego planu (Załącznik nr 2 do niniejszego Zamówienia)
   • przygotowanie zabudowy stoiska zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem
   • transport zabudowy na miejsce targów; wykonanie montażu i demontażu zabudowy stoiska na miejscu
   • miejsce dostarczenia i montażu przedmiotu zamówienia: Koelnmesse GmbH, Messeplatz 1, 50679 Koln, Postfach 21 07 60, Kolonia, Niemcy (Hala: 04.1, Stoisko nr C-024), - przeprowadzenie wszelkich wyżej wymaganych prac zgodnie z instrukcją organizatora targów dostępną tutaj oraz jego wytycznymi.
 • TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  1. Oferent podaje termin realizacji:
   • 08 (godz.08:00)-12.08.2014 (godz.18:00) dla wykonania montażu stoiska na terenie targowym;
   • 15 (godz.20:00)-19.08.2014 (godz.18:00) dla wykonania demontażu stoiska na terenie targowym.
 • MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: pmarchewka.techland@techland.pl lub też dostarczona osobiście na adres: Techland Paweł Marchewka, Żółkiewskiego 3, 63-400 Ostrów Wlkp., Polska Polska, do dnia 21.07.2014.
  2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  4. Oferent składa ofertę, przesyłając wypełniony wzór formularza ofertowego (Załącznik nr. 1) wraz z oferowanym projektem stoiska w minimum 4 rzutach w 3D.
 • OCENA OFERT
  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
  1. Cena 70%
  2. Doświadczenie w przygotowaniu i realizacji zabudowy na targach Gamescom w Kolonii: zrealizowanie podobnego zakresu zamówienia na co najmniej 1 edycji targów za granicą - 30%
 • INFORMACJE DODATKOWE
  1. W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynie/wpłyną mniej niż 3 ważne oferty, zamawiający dokona wyboru dowolnego wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym.
  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielania zamówienia ze względu na niewystarczające środki finansowe.
UWAGA! Nasza strona korzysta z plików cookies. Potrzebne są one do celów statystycznych oraz aby dostosować stronę do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.X